Ban biên tập: truyenthong.cssb@gmail.com
NỔI BẬT

nội dung số

Phát động giải thưởng sáng tạo nội dung số
Phát động giải thưởng sáng tạo nội dung số
  • 17 tháng 9, 2023

Giải thưởng VCA là giải thưởng được tổ chức thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì chỉ đạo, giao cho Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA) điều hành tổ chức.