Ban biên tập: truyenthong.cssb@gmail.com
NỔI BẬT

Doanh nghiệp tham gia kinh tế tuần hoàn được ưu đãi gì?

Theo dự thảo nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp tham gia vào cơ chế thử nghiệm có thể nhận được nhiều ưu đãi về chuyển giao công nghệ, tiếp cận vốn xanh…

Hỗ trợ chi phí thuê chuyên gia tư vấn công nghệ

Theo dự thảo, dự án kinh tế tuần hoàn khi tham gia vào cơ chế thử nghiệm sẽ được Nhà nước và chính quyền địa phương tư vấn, giới thiệu công nghệ và hỗ trợ 50% chi phí chuyên gia tư vấn công nghệ.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng hỗ trợ doanh nghiệp tối đa 50% chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số phục vụ cho kinh tế tuần hoàn.

Ưu tiên tiếp cận tài chính xanh

Dự thảo đề xuất, dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm sẽ được tiếp cận, huy động, vay vốn ưu đãi, vay vốn không bảo lãnh chính phủ các khoản tín dụng xanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các quỹ đầu tư phát triển địa phương, quỹ an sinh xã hội, quỹ môi trường, quỹ phát triển xanh, quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức và định chế tài chính.

Bên cạnh đó, các dự án cũng được phép hợp tác với đơn vị có đủ chức năng, điều kiện để phát hành trái phiếu xanh theo quy định của pháp luật về trái phiếu. Dự án có thể hợp tác với các quỹ đầu tư phát triển cấp tỉnh để phát hành trái phiếu xanh chính quyền địa phương hoặc liên kết đối tác trong và ngoài nước để xây dựng thử nghiệm sàn giao dịch trái phiếu xanh.

Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề và quản trị doanh nghiệp

Dự thảo nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn đề xuất Nhà nước hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí cho một khóa quản trị doanh nghiệp cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia vào cơ chế thử nghiệm.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nghề và chi phí chuyển đổi nghề nghiệp nhưng không vượt quá 3 tháng lương cơ sở cho mỗi người lao động tại khu vực triển khai dự án. Nhà nước đảm bảo kết nối các đơn vị cung ứng lao động, các trường học với tổ chức, doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các dự án kinh tế tuần hoàn.

Ưu tiên về đất đai

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào cơ chế thử nghiệm kinh tế tuần hoàn sẽ được sử dụng đất với mục đích hỗn hợp, tích hợp đa năng bao gồm cả phần mái, mặt nước, hàng rào xung quanh bên trong ranh giới quy hoạch dự án cơ chế thử nghiệm kinh tế tuần hoàn.

Tổ chức, doanh nghiệp cũng sẽ được điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đối với phần đất thuộc ranh giới, chỉ giới quy hoạch dự án đã được cấp giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm kinh tế tuần hoàn.

Chính quyền địa phương có nhiệm vụ ưu tiên mặt bằng sạch sẵn có, giải phóng mặt bằng trong trường hợp nhà đầu tư ứng tiền giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng dự án.

Xây dựng nghị định về cơ chế thử nghiệm kinh tế tuần hoàn là nhiệm vụ được giao cho Bộ Kế hoạch và đầu tư tại Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn, nhằm mục đích tạo điều kiện thí điểm triển khai kinh tế tuần hoàn ở một số lĩnh vực ưu tiên, từ đó thúc đẩy các sáng kiến, ý tưởng mang tính đột phá trong phát triển kinh tế tuần hoàn.