Ban biên tập: truyenthong.cssb@gmail.com
NỔI BẬT

Thành viên độc lập hội đồng quản trị cần có năng lực gì?

Khung năng lực thiết lập nên các tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với các thành viên độc lập hội đồng quản trị.

Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) vừa công bố khung năng lực thành viên độc lập hội đồng quản trị (HĐQT). 

Đây là một sáng kiến tiên phong trong việc thiết lập nên các tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp đối với các thành viên độc lập HĐQT nói riêng và các thành viên HĐQT nói chung tại Việt Nam.

Nhận thức rõ vai trò then chốt của năng lực nghề nghiệp trong việc quyết định hiệu quả hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT, VNIDA đã nghiên cứu và xây dựng khung năng lực với 20 năng lực cốt lõi.

Các năng lực này được xếp thành ba nhóm chính, bao gồm tố chất và phẩm chất, kiến thức và kỹ năng, thiết lập nên một tiêu chuẩn mới về sự xuất sắc của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

VNIDA công bố khung năng lực thành viên độc lập hội đồng quản trị
Khung năng lục thành viên độc lập hội đồng quản trị. Nguồn: VNIDA

Theo khung năng lực, một thành viên độc lập HĐQT có năng lực phải hành động xuất phát từ những tố chất và phẩm chất tốt, dựa trên nền tảng kiến thức đa lĩnh vực vững chắc và thông qua các kỹ năng thuần thục và thông thạo.

Các tố chất và phẩm chất là các thuộc tính cá nhân của thành viên độc lập HĐQT, thuộc phần lõi của khung năng lực, bao gồm các yếu tố mang tính bẩm sinh và yếu tố được tích lũy trong quá trình làm việc, đóng vai trò quyết định trong việc định hướng, hình thành nên cách ứng xử và hành động của thành viên độc lập HĐQT.

Các tố chất và phẩm chất được yêu cầu trong khung năng lực bao gồm đạo đức và ứng xử, độc lập và liêm chính, học hỏi và đổi mới, nhạy bén và trực giác, cống hiến và trách nhiệm.

Trong khi đó, về kiến thức và kinh nghiệm, khung năng lực bao gồm lý thuyết và thực tiễn, được học hỏi, tích lũy, trau dồi và đúc kết từ những chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng chính thức, hoạt động tự nghiên cứu cũng như quá trình làm việc, trải nghiệm thực tế của các thành viên độc lập HĐQT.

Những kiến thức trong khung năng lực được yêu cầu bao gồm kiến thức về quản trị công ty, hoạt động kinh doanh, pháp luật và tuân thủ, tài chính, chiến lược, rủi ro, nguồn nhân lực, dữ liệu, chuyển đổi số và an toàn thông tin, phát triển bền vững và môi trường – xã hội – quản trị (ESG).

Cuối cùng, các kỹ năng và khả năng, được hình thành dựa trên các tố chất và phẩm chất cùng với các nền tảng kiến thức, giúp thành viên độc lập HĐQT thực hiện các vai trò, vị trí và trọng trách được giao một cách hiệu quả nhất.

Các kỹ năng trong khung năng lực bao gồm tư duy chiến lược, sử dụng thông tin hiệu quả, ra quyết định, giao tiếp, gây ảnh hưởng và quản lý các mối quan hệ, kỹ năng chuyên sâu khi hoạt động trong các ủy ban chuyên môn. 

Khung năng lực không chỉ đóng vai trò là thước đo năng lực nghề nghiệp của các thành viên độc lập HĐQT mà còn hướng tới việc tạo ra cơ sở cho sự tín nhiệm và kỳ vọng của cổ đông đối với thành viên độc lập HĐQT. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các chương trình đào tạo năng lực phù hợp, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp thành viên độc lập hội đồng quản trị, và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Khung năng lực là kết quả nỗ lực của VNIDA, cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước. Những đóng góp giá trị này không chỉ đảm bảo chất lượng chuyên môn của khung năng lực mà còn khẳng định sự phù hợp của Khung năng lực trên phạm vi quốc tế.